Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracovania a ochrana osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok podľa ktorých:
Poradca je poskytovateľ služby:

8F s.r.o.

Milosrdenstva 19
Košice 040 01

tel.: 0915 501 509

Klient je príjemca služby a osoba, ktorá Poradcovi poskytne svoje osobné údaje prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke Poradcu.

Zbierame od Vás nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie, zdravotné informácie, výsledky krvných testov a výživové informácie.

Všetky osobné údaje poskytnuté Klientom sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Zákony“ ) a iných súvisiacich predpisov.

A. V súlade so Zákonmi Poradca poskytuje Klientovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie: 

 1. Identifikačné a kontaktné údaje Poradcu:
  meno, adresa, telefón, email
 1. Právny základ spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Poradcom a Klientom, súhlas Klienta so spracovaním osobných údajov a plnenie povinností Poradcu uložené mu zákonom.
 1. Účel spracúvania osobných údajov je spracovanie individuálneho plánu výživy, konzultačná a poradenská činnosť a doplnkové služby, ktoré Poradca poskytuje Klientovi, nevyhnutné úkony súvisiace s vedením klienta, komunikácia s Klientom, fakturácia a plnenie povinností, ktoré Poradcovi ako poskytovateľovi služieb vyplývajú z právnych predpisov.
 1. Identifikácia príjemcov osobných údajov:
  Poradca:
  Metabolic Balance GmbH & Co KG, Bgm.-Hallwachs-Str.8, D-84424, Isen, Nemecko. Príjemcami osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu sú aj ďalší zmluvní partneri Poradcu poskytujúci organizačno-ekonomické a iné služby (napr. účtovníctvo, daňové poradenstvo, IT služby), potrebné na zabezpečenie prevádzky Poradcu a plnenie zákonných povinností, alebo ďalší príjemcovia, ktorým je Poradca povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona.
 1. Doba uchovávania osobných údajov:
  dva (2) mesiace po dátume prvej konzultácie
  dva (2) mesiace po dátume ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy,
  dva (2) roky od získania údajov v prípade ostatných Klientov,
  za podmienky, že osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov v dlhších lehotách. V takom prípade sa aplikujú zákonné lehoty
 2. V prípade nákupu v e-shope zbiera dodávateľ nasledovné údaje: Meno, priezvisko, fakturačnú, prípadne dodaciu adresu, telefonický kontakt a emailovú adresu pre potreby dodania tovaru.

Poskytovanie osobných údajov je podmienkou uzavretia Zmluvy a je nevyhnutné pre účely uzavretia a plnenia Zmluvy a poskytovanie služieb Poradcom. Bez poskytnutia osobných údajov by Zmluva nebola platne uzavretá, resp. by nebolo možné zo strany Poradca poskytnúť Klientovi služby

B. Informácia o právach Klienta

1. Právo na prístup k osobným údajom
Klient má právo získať od Poradcu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Klient má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

2. Právo na opravu osobných údajov
Klient má právo na to, aby Poradca bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Klient právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

3. Právo na výmaz osobných údajov
Klient má právo na to, aby Poradca bez zbytočného odkladu vymazal jeho osobné údaje, ak uplatní svoje právo na výmaz a platí aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b. Klient odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c. Klient namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Klient namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu
d. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákonov,
f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
Klient má právo na to, aby Poradca obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
a. Klient namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poradcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Klienta,
b. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Klient namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c. Poradca už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov ale potrebuje ich Klient na uplatnenie právneho nároku,
d. Klient namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poradcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Klienta. Klienta, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poradca povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Poradca v prípade, ak to Klient požaduje, je povinný informovať Klienta o príjemcoch, ktorým Poradca oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

5. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Klient má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov v zmysle Zákonov. 

6. Právo na prenosnosť osobných údajov
Klient má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Poradcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Klient má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú.

7. Ďalšie práva Klienta:
Klient má právo, aby mu Poradca bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
Klient má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
Klient má právo podať návrh na začatie konania v zmysle príslušných článkov podľa Zákonov.

C. Poskytnutie informácií Klientovi:

Poradca je povinný  poskytnúť Klientovi na základe jeho žiadosti informácie podľa Zákonov, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej alebo elektronickej forme, spravidla v rovnakej, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada Klient, informácie môže Poradca poskytnúť aj ústne, ak Klient preukáže svoju totožnosť. Poradca je pri uplatňovaní práv podľa Zákonov povinný poskytnúť Klientovi súčinnosť.

Poradca je povinný poskytnúť Klientovi informácie podľa prechádzajúceho bodu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poradca v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poradca je povinný informovať o každom takom predĺžení Klienta do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Tieto informácie poskytuje Poradca bezodplatne, avšak, ak je žiadosť Klienta zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poradca môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

D. Obmedzenie práv Klienta 

Poradca informuje Klienta o obmedzení jeho práv v súlade so Zákonmi, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

E. Záväzky Poradcu pri nakladaní s osobnými údajmi

Poradca je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Poradca sa zaväzuje vykonať všetky kroky k primeranému zabezpečeniu osobných údajov Klienta, ako aj k zabezpečeniu všetkých dokumentov, fyzických nosičov, dátových, databázových a poštových súborov Poradcu, ktoré obsahujú osobné údaje Klienta, pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

Poradca vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov Klienta najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, riziká, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.

Poradca je povinný nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Poradca je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o Klientovi. Osobné údaje nesmie využiť pre osobnú potrebu a nesmie ich zverejniť a sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzuje zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poradca zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.

Poradca sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Klientovi súčinnosť pri zabezpečovaní výkonu jeho zákonných práv podľa Zákonov.

Poradca sa zaväzuje vymazať, resp. fyzicky zlikvidovať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje klientovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údajov v nasledovných lehotách:

dva (2) mesiace po dátume prvej konzultácie alebo dátumu zaslania prvej správy cez kontaktný formulár (v prípade Klienta – záujemcu, ktorý nedoručí výsledky krvných testov)

dva (2) mesiace po dátume ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy

dva (2) roky od získania údajov v prípade ostatných Klientov

za podmienky, že osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov v dlhších lehotách. V takom prípade sa aplikujú zákonné lehoty.

Poradca sa zaväzuje využívať osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke, iba na komunikáciu so záujemcom o služby.

Internetová stránka Poradcu využíva súbory cookies, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači návštevníka webovej stránky Poradcu alebo na jeho pevnom disku za účelom optimalizácie internetovej stránky Poradcu.

Všetky informácie a žiadosti na úkony súvisiace so spracovaním osobných údajov prijímame osobne na adrese Poradcu:

8F s.r.o.
Watsonova 43
Košice 040 01

SMS správou na telefónnom čísle: 0915 501 509

prípadne emailovou komunikáciou na adrese fenova@gmail.com